Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. Gruppene skal ha medlemsmøte innen 31. januar.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.


Les mer
Lovhefte med lovnorm for idrettslag, om årsmøtet i § 13, 14, 15, 16 og 17 finner du HER.
Sjekkliste for årsmøtet finner du HER.
Mal for årsmøteinnkalling, årsberetning og årsmøteprotokoll finner du HER.
Protokoller fra tidligere årsmøter finner du HER.

Hovedstyret

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, tas saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for hovedstyret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring

 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon

 • Representere idrettslaget utad

 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester


Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap

 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt

 • Stå for idrettslagets daglige ledelse

 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte

 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité

 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring

 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører

 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet

 • Oppdatering av klubbhåndboka


Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som økonomiansvarlig eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.


Styreleders oppgaver:

 • står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet

 • hovedansvar for å strukturere og delegere ansvarsområder for OSI

 • klubbens ansikt utad ved behov, og skal etter beste evne være klubbens representant i møter og forhandlinger eksternt

 • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene

 • hovedansvar for politisk og idrettslig strategi

 • arbeidsgiveransvar i det daglige for daglig leder


Nestleders oppgaver:

 • fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt

 • bistår leder og danner et lederteam med denne

 • har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem


Økonomiansvarliges oppgaver:

 • ansvar for det økonomiske, vil samarbeide tett med daglig leder

 • har kjennskap til kontoplan og følger opp at regnskapet føres i henhold til denne

 • økonomiansvar for klubbens hytter

 • har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne

 • sette opp resultatregnskap ved sesongslutt, påser at dette blir revidert til årsmøtet og bidrar til at regnskapsfirmaet får tilgang til det de trenger i forbindelse med årsavslutning av regnskapet


Sekretærens oppgaver:

 • føre referat og protokoller over alle styremøter og medlemsmøter

 • tar seg av arkivering av referater, protokoller og andre relevante sakspapirer på vegne av klubben

 • lager møteplan i samarbeid med styret, samt distribuere denne til alle styremedlemmer

 • bidrar med arbeid på nettsiden og oppdatering av sosiale medier

De andre styremedlemmene bistår leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og daglig leder, samt tar på seg diverse oppgaver knyttet til klubbutvikling, arrangementer, representasjon utad, anlegg og politikk.


Styrets arbeid

Hovedstyret har styremøter en gang i måneden eller oftere hvis behov. Møtene avholdes på Domus Athletica. Innkalling med saksliste sendes ut av styreleder en uke før møtedatoen slik at styret får tid til å lese sakspapirene og komme med sine innspill. Innspillene kommenteres direkte inn i sakslista innen 48 timer før møtestart. I tillegg har hovedstyret et levende idedokument hvor alle styremedlemmene kan skrive inn saker de ønsker diskutert i hovedstyret.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte startes med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.


Les mer
Mal for idedokument, innkalling til styremøte og protokoll finner du HER under “Maler”.

Utvalg/komiteer

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder valgkomité, kontrollkomite og valgt revisor.

Ansatte

Oslostudentenes Idrettsklubb har en ansatt daglig leder som har ansvaret for det administrative og skal være et serviceorgan for alle gruppestyrene. Stillingsbeskrivelsen finner du her..

Navn: Truls Vestnes

Mail: daglig-leder@osi.no


Klubbens lov

OSI har en egen lovnorm basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig. Vi kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med idrettens lovnorm. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.


OSI sin lov finner du HER.