OSLOSTUDENTENES IDRETTSKLUBB


Klubbens historie

OSI ble stiftet i 1882 under navnet Norske Studenters Gymnastikk- og Fægteforening. Siden den tid har det vært flere fusjoneringer og navneendringer. I 1988 fikk klubben navnet Oslo Studentenes Idrettsklubb og nåværende struktur. Navnet ble forandret til Oslostudentenes Idrettsklubb i 2005. 


Verdier

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Oslostudentenes Idrettsklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Oslostudentenes Idrettsklubb sine verdier er: Energiske, allsidige og sosiale.

Verdiene skal hjelpe oss til

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon

Oslostudentenes Idrettsklubb sin visjon: Alle studenter i aktivitet.

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon. Klubben kan beskrive visjonen på flere måter, slik at den lettere kan forstås av alle, og slik at alle kan se hvordan de kan bidra for å nå drømmen.

Virksomhetsidé

Oslostudentenes Idrettsklubb sin virksomhetsidé:  OSI - et idrettslag som fokuserer på allsidig aktivitetstilbud og et sosialt miljø, og er førstevalget for studenter i Oslo som ønsker å være i aktivitet.

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle og unike med vår klubb. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte og trenere. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Hovedmål

Hovedmålet til Oslostudentenes Idrettsklubb: OSI har det bredeste tilbudet av idretter og sosiale aktiviteter for sine medlemmer.

I tillegg til hovedmålet har vi definert fire delmål innenfor fire innsatsområder:

 • Delmål organisasjon/ledelse: motiverte frivillige og ansatte som jobber mot felles mål

  • Delmål trenere: trenere med rett kompetanse og fokus på OSI sitt verdifundament og sportslige ambisjonsnivå.

  • Delmål aktivitetstilbud: et bredt aktivitetstilbud som er tilpasset både bredde- og elitesatsning.

  • Delmål anlegg: nok anleggskapasitet som dekker etterspørselen.

  • Delmål bærekraft: bidra til en mer bærekraftig idrett, innenfor de tre dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

  Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av de fire delmålene innenfor de fire innsatsområdene. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det kan revideres etter behov.


  Les mer

  OSI sin virksomhetsplan finner du HER.