OSIs retningslinjer for bærekraft

Som Oslos største studentidrettsklubb, er det viktig at vi viser samfunnsansvar relatert til miljø- og klimaspørsmål på tvers av alle klubbaktiviteter.


Sport har vist seg å være en viktig faktor for bærekraftig utvikling og et fleksibelt verktøy for å fremme fred. Vi anerkjenner idrettens voksende bidrag til realisering av FNs bærekraftsmål gjennom toleranse og respekt, samt bidragene det gir til å styrke unge mennesker og lokalsamfunn så vel som målene for helse, utdanning og sosial inkludering.


SMARTE INNKJØP

Gjennom smarte innkjøp kan vi planlegge for mindre avfall. Ved innkjøp bør derfor god kvalitet og lang levetid favoriseres.


Gode eksempler:

Ta en ekstra vurdering på om det er nødvendig å kjøpe nytt utstyr

Oppfordre til gjenbruk av utstyr

Sjekk om produktet er tilgjengelig hos lokale forhandlere

Velg miljøsertifiserte varer og tjenester

Gjør bevisste valg av kjøtt under sosiale sammenkomster og arrangementer

Reduser matsvinnet
ØKONOMISK

Idrett og fysisk utdanning er beskrevet som en grunnleggende rettighet for å oppnå god helse og livskvalitet. Ved å holde kostnadsnivået nede kan vi sikre studentene et bredere tilbud.


Gode eksempler:

Tilby gratis utlån av sportsutstyr

Tilby verktøy for å vedlikeholde eller reparere utstyr

Prioritere lokale arrangementer

 FREMME SOSIAL BÆREKRAFT

Sosial bærekraft innebærer inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen status.


Gode eksempler:

En åpen og inkluderende idrett skal være en viktig målsetning

Jobbe målrettet for å få med trenere og ledere av begge kjønn og med innvandrerbakgrunn

Ledere skal bevisstgjøres på hvordan man kan tilrettelegge for utøvere med ulike funksjonsnedsettelser


HÅNDTERBART AVFALL OG KILDESORTERING

OSI oppmuntrer til generering av mindre avfall, gjenbruk av forbruksvarer og resirkulering av produsert avfall


Gode eksempler:

Alle undergrupper skal tilrettelegge for at deres idrettsaktivitet kan gjennomføres på en så miljøriktig måte som mulig

Resirkulering av sportsutstyr

Økt bevissthet om ressursbruk og miljø

Ved arrangementer skal all søppel kildesorteres (ha gjerne en person som er ansvarlig for at dette gjennomføres)

TRANSPORT

Ved alle idrettsarrangement skal undergruppene i størst mulig grad legge til rette for, og informere om kollektivtransport og samkjøring. Transportløsninger for reise til og fra samlinger og arrangement på ulike nivå, inkludert for toppidrett, skal videre vurderes ved deltakelse.


Gode eksempler:

Velge kortreiste samlinger/arrangement hvis mulig

Velg mer miljøvennlige transportmidler når laget skal reise langt*

Gå, sykle og benytte kollektivtrafikken som transportmiddel til treninger og kamper

 

*må veies opp mot kostnadene slik at det ikke koster betraktelig mer å velge mer miljøvennlig
SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE


“Teamwork makes the dream work”


Gode eksempler:

Samarbeid på tvers av undergrupper og idrettsklubber

Jobbe sammen for inkluderende og trygge idrettsmiljø 

Legg til rette for felles transport

Arrangere byttedager/videreformidling av brukt utstyr