Årshjul

I OSI sitt årshjul finner du oversikt over fellesarrangementer, fellesmøter, felleskurs, diverse støtteordninger og frister.

Les mer
OSI sitt årshjul finner du HER.


Kurs og utdanning

Det arrangeres et økonomikurs i OSI-regi hver høst. Norges Studentidrettsforbund (NSI) har også kurs i løpet av året som vi anbefaler våre tillitsvalgte/medlemmer å være med på. I tillegg har hvert enkelt særforbund diverse kurs relatert til den aktuelle idretten. Man kan søke NSI om støtte til å dekke kurs som er i regi av særforbund.

Les mer

Klubbutviklingstilbud fra Norges Studentidrettsforbund finner du HER.
Oversikt over særforbund finner du HER.

NSI sine støtteordninger finner du HER.


Medlemshåndtering

OSI benytter et elektronisk medlemssystem som er integrert i hjemmesideløsningen i IdrettenOnline. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. Medlemssystemet er synkronisert med idrettens øvrige systemer.


Dugnad og frivillig arbeid

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Vi oppfordrer allikevel våre medlemmer til å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. Hver enkelt gruppe kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i treningsavgiften som reflekterer andelen av de totale kostnadene.

Hver høst arrangeres det dugnad i OSI-regi på Studenterhytta. Denne dugnaden bidrar til å holde vår flotte hytte ved like, samtidig som det er en sosial arena for å bli kjent på tvers av gruppene.


Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.

 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.


Prosedyre for politiattest i OSI:

 • Styret har oppnevnt daglig leder, Truls Vestnes, som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Styret og daglig leder informerer den enkelte om at man må ha politiattest.

 • Daglig leder sender inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.

 • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for daglig leder.

 • Daglig leder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

 • Oslostudentenes Idrettsklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.


Les mer
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund finner du HER.


Klubbens antidopingarbeid

OSI har tatt et aktivt standpunkt mot bruk av dopingmidler. Alle undergruppene er fra høsten 2020 pålagt å gjennomføre Antidoping Norges sertifisering "Rent idrettslag". Alle våre medlemmer er videre omfattet av idrettens bestemmelser om doping.

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er vi avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Det er viktig at kommunikasjonen er god og at vi er bevisste på hvordan vi oppfattes.

Kommunikasjon når det er snakk om OSI-relaterte saker skal gå via e-post eller telefon innenfor fornuftige tider i døgnet, og ikke via sosiale medier.

Les mer
Skikk og bruk for e-post finner du HER.


Arbeidsgiveransvar

Det er hovedstyret som har arbeidsgiveransvar for daglig leder.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.


Økonomi

Det er hovedstyret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte

 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen

 • klubben har en forsvarlig økonomistyring


Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.


Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring.

 • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.

 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.

 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.

 • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.

 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.

 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.


OSI har utarbeidet en egen økonomihåndbok som alle gruppestyrene må sette seg inn i. I løpet av høsten 2018 vil denne oppdateres i sammenheng med digitalisering av bilagsføring m.m.


Les mer
OSI sin økonomihåndbok finner du her.


Forsikringer

OSI har tegnet en klubbforsikring gjennom Gjensidige som forsikrer våre medlemmer ved ulykker som fører til invaliditet eller død, og våre hytter, samt ansvarsforsikring, rettshjelpsforsikring, ansvar for styre og kriminalitet.  

For de over 13 år kan særforbund ha ulike forsikringsordninger. Dette er hver enkelt gruppes ansvar å ha kontroll på.


Anlegg og utstyr

OSI benytter seg hovedsakelig av SiO Athletica sine anlegg i idrettsbygningen på UiO og Domus Athletica. Hver gruppe har ansvar for at det er ryddig etter hver trening og at treningsarealet er klar for bruk til neste gruppe. Hver gruppe har også ansvar for at det er ryddig i garderober etter bruk og i utstyrslagrene.

Gruppene som ønsker mer treningstid kan på egenhånd finne andre treningsarealer som supplement. Penger om støtte til dette kan søkes hovedstyret gjennom arealpotten.

Les mer

Fremgangsmåte og retningslinjer for tildeling gjennom arealpotten finner du HER.


Utmerkelser og æresbevisninger

Oslostudentenes Idrettsklubbs hederstegn kan tildeles for særlig fortjenestefull innsats for klubben. Endelig vedtak om tildeling fattes av årsmøtet med alminnelig flertall. Medlemmer og andre som har gjort seg særlig fortjent til det, kan på årsmøtet velges som æresmedlemmer. For å bli valgt til æresmedlem kreves 2/3 flertall.

Oslo Studentenes Idrettslags orden «Den Gylne Morgenstjerne» eksisterer fremdeles, men nye ordensmedlemmer utnevnes ikke.

Kvinnelige Studenters Idrettsklubbs orden «Minervas Springbrett» eksisterer fremdeles, men nye ordensmedlemmer utnevnes ikke.

Kvinnelige Studenters Idrettsklubbs hederstegn «Minerva» eksisterer fremdeles, men nye hederstegn tildeles ikke.